Algemeen.

Binnen de school is wiskunde een vak dat geleerd moet worden.
Buiten de school is wiskunde een middel om alledaagse problemen m.b.v. wiskundig denken op te lossen.

Wiskunde vormt je geest, het gaat niet om de getallen of de uitkomst van een som.
Het gaat om de stappen die gezet moeten worden om tot een oplossing te komen.
Het geeft je inzicht, je leert er verbanden door te leggen, je doorziet problemen beter en eerder en je leert door wiskunde oplossingsgericht denken en handelen.

Zie het als een basis voor heel veel dingen, ook zaken die op het eerste gezicht niets met wiskunde van doen hebben.
In de oudheid werd wiskunde al gebruikt om praktische problemen op te lossen in de landbouw, handel, sterrenkunde en scheepvaart.

Veel moderne technologie heeft zijn bestaan te danken aan wiskunde
Zonder wiskunde bestond er geen digitale snelweg.
Een mobieltje, computer, laptop, routeplanner en het gebruik van gps voor plaatsbepaling waren niet mogelijk geweest zonder de toepassing van het binaire stelsel.

Moeilijke praktische problemen, zoals wegen met verkeerslichten en veel verkeersstromen, bus- en treinvervoer, logistieke planning, worden opgelost met wiskunde.

Om voorspellingen te kunnen doen, hoe een epidemie zich bijvoorbeeld kan ontwikkelen, wordt gebruik gemaakt van wiskundige rekenmodellen waarin verschillende scenario’s worden doorberekend.

Sommige onderdelen van de wiskunde komen voort uit praktijksituaties, denk bijvoorbeeld aan procentrekenen, omgaan met geld, het kunnen lezen van een rekening.
Door wiskunde worden vaardigheden aangeleerd om alledaagse praktische problemen op te lossen.
Wiskunde wordt in de huidige samenleving overal gebruikt, dus heb je wiskunde nodig voor als je verder wilt.

In de lagere klassen wordt het gereedschap ontwikkeld, worden de basisvaardigheden aangeleerd die toegepast en uitgebreid worden, om zo moeilijkere wiskundige problemen in de bovenbouw op te kunnen lossen.

De methode
Bij het eigen maken van de wiskunde op onze school maken wij zowel in de onder- als in de bovenbouw van het vmbo gebruik van een overzichtelijke methode.
Deze boeken zijn een praktische en effectieve methode, waarmee ruimschoots aan de in de kerndoelen en eindtermen gestelde eisen wordt voldaan.
Bovendien bereidt de methode de leerlingen in gelijkmatige stappen voor op de examens.
Alle boeken hebben een vaste structuur, waarbij hoofdstukken in kernen en deelkernen zijn ingedeeld.
Dat geeft houvast en duidelijkheid voor onze leerlingen.

Onderbouw
Het uitgangspunt van het wiskundeonderwijs op onze school is, dat een leerling zich zoveel mogelijk zelfstandig de leerstof en vaardigheden eigen kan maken. Zowel de lessen als de gebruikte methode zijn toegesneden op zelfwerkzaamheid en bevatten daartoe voldoende elementen die leiden tot zelfstandig leren, om zo met een goede kans van slagen aan de bovenbouw vmbo te kunnen beginnen.

Bovenbouw
In de bovenbouw wordt voortgebouwd op de zelfstandigheid die leerlingen in de onderbouw hebben verworven. De hoofdstukken van alle boeken in de bovenbouw hebben eveneens een duidelijke, vaste opbouw die nauwelijks afwijkt van de onderbouwdelen. Verder wordt in de bovenbouw aandacht besteed aan een praktische opdracht, onderzoeksactiviteiten en computergebruik.

De boeken bieden je praktisch en goed gestructureerd materiaal aan, dus kun je efficiƫnt werken.
Er wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van wiskundige vaardigheden.
Met hun eigentijdse contexten sluiten de opgaven direct aan op de leefwereld van de leerling. Leuke wiskundige wetenswaardigheden, puzzels en spelletjes zijn opgenomen in de methode en bieden ruimte voor ontspanning.
Daarnaast opent elk hoofdstuk met een aansprekend probleem.
De voorbeelden en de oefenstof brengen de leerling naar het vereiste niveau.
Bovendien is een vijfde kern toegevoegd, waarin gemengde opgaven staan.
Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een Test Jezelf.
In het deel voor vmbo basis zijn naast de samenvatting ook herhalingsopdrachten opgenomen.
Ze toetsen en ondersteunen het begrip van de theorie.
Ook is het boek toegankelijker doordat het taalgebruik is aangepast aan het niveau van de leerling.
De verschillende delen zijn qua niveau opnieuw zorgvuldig op elkaar afgestemd.