BC Broekhin Jenaplan Swalmen-Reuver

Onze school is een jenaplanschool waar leerlingen, personeel en ouders samen onderwijs creëren dat past bij de leerling. Ons onderwijs heeft een sterk individualiserend karakter dat aansluit bij het ontwikkelingspeil van onze leerlingen en is gericht op een maximale ontplooiing van ieder individu. Alle leerlingen zijn verschillend. De leerlingen worden ondersteund en begeleid door een docententeam dat naast de onderwijsinhoudelijke ook de pedagogische taak vervult. De organisatie biedt de aan ons toevertrouwde jongeren veiligheid en geborgenheid. Je ziet dit terug in het veilige schoolklimaat. Tijdens de vier pedagogische situaties: gesprek, spel, werk en viering kunnen wij zien over welke krachten, talenten en kwaliteiten onze leerlingen beschikken. Van daaruit kan worden geleerd om met iemands belemmeringen om te gaan, welke kansen te krijgen en te benutten. Kernpunt daarin is dat we de leerling benaderen in totaliteit en in samenhang, m.a.w. we zien kwaliteiten op cognitief, sociaal, emotioneel, expressief, creatief en fysiek gebied.

Ons schoolklimaat is gebaseerd op de volgende speerpunten:

  • klein en veilig;
  • duidelijk en met structuur;
  • ondersteuning als het nodig is;
  • hier kun je kansen waarmaken;
  • wij kennen onze leerlingen persoonlijk;
  • beroep/LOB;
  • vak;
  • individuele ontwikkeling.

De drie pijlers waar onze school zich in de komende 4 jaar sterk mee wil neerzetten zijn:

LOB moet binnen de school duidelijk aanwezig zijn. Als een “rode draad” moet het in de vier leerjaren van de leerling binnen onze school een plek hebben. Directie, decaan, mentoren en leerlingen moeten weten dat LOB een belangrijk onderdeel is bij het vormgeven aan de toekomst van de leerling.

Bij loopbaanbegeleiding dienen het zelfbeeld, de kwaliteiten, interesses en talenten aandacht te krijgen. Door de leerling op een juiste manier te begeleiden en hem bewust te maken van het doel bij loopbaanoriëntatie zal hij zelf de verbinding gaan zien van zichzelf, de school en de maatschappij. Het doel van loopbaanoriëntatie is dat de leerling in beweging komt, zelfsturing ontwikkelt en een reëel beeld heeft van de mogelijke arbeidsmarkt.

Hierbij is de gangbare visie op LOB die uitgaat van het, door de leerlingen, verwerven van de 5 loopbaancompetenties (M. Kuijpers) het uitgangspunt.

5 loopbaancompetenties

Binnen school wordt het LOB als een doorlopend proces gezien, waarbij de leerling zichzelf ontdekt. De leerling moet erachter komen wat hij kan en wil. Zijn eigen talenten ontdekt en weet wat hij nodig heeft om dit verder te ontwikkelen. Dit ontwikkelt de leerling door op zijn eigen werk te reflecteren en werk-/leerervaring op te doen.

In het hele LOB-aspect staat de dialoog met de leerling centraal.

Deze dialoog gaat over kennis van jezelf (de interne dialoog) in relatie tot omgeving en arbeid (de externe dialoog). Dit is de arbeitsidentiteit die BC Broekhin Jenaplan nastreeft. De school geeft ondersteuning aan de dialoog.

Het doel van LOB binnen onze school is dat de leerling een succesvolle keuze kan maken voor het vervolgonderwijs, mbo of havo. Daarbij heeft de leerling goed zicht op het toekomstige werkveld.

Doordat LOB een doorlopend proces binnen de school moet zijn, is het belangrijk om dit proces al in de onderbouw te starten.

Illustratie doorlopend proces (M.Kuijpers)