Het is u vast niet ontgaan: leerlingen krijgen voortaan niet alleen op de basisschool rekenen, maar ook in het voortgezet onderwijs. Dit alles heeft te maken met het invoeren van de rekentoets. Voor het behalen van een diploma moet iedere leerling verplicht de 2F-rekentoets maken. 

Het doel hiervan is: het verbeteren van de rekenvaardigheden van de leerlingen.
De overheid wil er zo voor zorgen dat de leerlingen goed voorbereid zijn op het vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt en goed kunnen participeren in de samenleving.
Dit laatste is uiteindelijk het doel van reken/wiskunde-onderwijs: functionele gecijferdheid. Leerlingen kunnen buiten school en later als volwassenen hun rekenvaardigheid optimaal gebruiken in dagelijkse situaties.

Tijdens het schooljaar 2018 – 2019 wordt in leerjaar 1, 2 en 3 rekenles gegeven. Tijdens deze lessen bereiden wij de leerlingen voor op de 2F-rekentoets die ze voor het eerst in leerjaar 3 maken. We werken hierbij onder andere met de rekenmethode “ff Leren rekenen”. Hiervan maken we zowel van de papieren versie als de digitale versie gebruik. Deze methode is erg op de praktijk gericht en werkt met situaties die voor veel leerlingen herkenbaar zijn. Zo zien ze dat rekenen overal om ons heen is en dus veel raakvlakken met andere vakken en de werkelijkheid heeft.

Het vak rekenen is opgebouwd uit vier onderdelen, domeinen genaamd:

– getallen en reeksen

– verhoudingen

– verbanden

– meten en meetkunde.

Het domein “getallen en reeksen” bevat basisvaardigheden die nodig zijn voor de andere drie domeinen.

Rekentoets.

Om een diploma te kunnen behalen moeten b/k/g/t-leerlingen de rekentoets afgelegd hebben. Uiteindelijk is het de bedoeling dat ook het behaalde resultaat voor de rekentoets gaat meetellen in de slaag/zakregeling. Op dit moment is dat niet zo, de overheid bepaalt wanneer dit gebeurt. In het derde leerjaar maken onze leerlingen voor het eerst de officiële rekentoets. Hierna kunnen ze gebruikmaken van nog drie herkansingen. Leerlingen die veel moeite hebben met rekenen kunnen, onder verschillende voorwaarden, een aangepaste toets (2ER-toets)maken.
Daarnaast is er sinds 2015 een rekentoets specifiek voor basisleerlingen: de 2A-toets. Zij maken dus, naast de verplichte 2F-toets, deze toets op basisniveau.

Leerlingen die op rekengebied meer aan kunnen, mogen deelnemen aan de 3F-toets. Deze toets is op havo/vwo-niveau.

De school streeft ernaar om alle leerlingen een voldoende voor de rekentoets te laten halen.