Algemeen
Natuurkunde 1 & Mens en Natuur.

Binnen onze school neemt het vak natuurkunde een belangrijke plaats in. Omdat er veel raakvlakken zijn, wordt in het eerste leerjaar natuurkunde samen met biologie geïntegreerd gegeven bij het vak Mens en Natuur.
Daartoe maakt de school gebruik van de methode Vita.

In leerjaar 2 wordt natuurkunde voor alle leerlingen als zelfstandig vak aangeboden. Het maakt onderdeel uit van hun algemene vorming en ontwikkeling.

Vanaf leerjaar 3 wordt natuurkunde alleen aangeboden aan die leerling, voor wie natuurkunde een verplicht examenvak is of kan zijn. Het gaat daarbij om leerlingen, die in de sector techniek verder willen gaan, de gemengde leerweg (sector techniek) of de theoretische leerweg willen volgen. In de gemengde leerweg is het vak natuurkunde binnen de sectoren “zorg & welzijn” en “handel & verkoop” een keuzevak.

In het derde leerjaar krijgen alle betreffende leerlingen 3 lesuren natuurkundeonderwijs per week. In het examenjaar krijgt de basisberoepsgerichte leerweg 3 lesuren en de overige leerwegen 4 lesuren per week natuurkundeonderwijs.

Bij ons natuurkundeonderwijs maken wij gebruik van de methode NOVA. Deze uitstekende methode is inhoudelijk speciaal afgestemd op de verschillende leerwegen. In het eindexamenjaar komt alle leerstof m.b.t. het examenprogramma aan de orde.

De theorie uit de boeken wordt ondersteund door proefjes en experimenten. Deze proeven en experimenten voeren de leerlingen deels zelf uit. Een aantal experimenten wordt als demonstratieproef door de leraar uitgevoerd. In het derde en vierde leerjaar komt er meer theorie aan de orde, maar blijven proeven en experimenten onderdeel van de les uitmaken.

Daarnaast krijgen de leerlingen opdrachten voor het maken van werkstukken en (powerpoint)presentaties n.a.v. bepaalde thema’s.

Van zowel Vita als Nova zijn digitale versies beschikbaar.