Algemeen

Het leerwerktraject is een variant van de basisberoepsgerichte leerweg met een sterke praktijkcomponent. De leerlingen behalen een diploma basisberoepsgerichte leerweg met de aantekening “leerwerktraject”.
Op het BC Broekhin is dat mogelijk in de sectoren economie, techniek en zorg & welzijn.
Het leerwerktraject biedt een leeromgeving die aansluit bij de leerstijl van de leerling en op deze wijze uitnodigt om te leren. Deze leerlingen kenmerken zich als doeners, die vooral in de praktijk leren. De leeromgeving is dan ook niet alleen de school, maar ook het bedrijf of de instelling.
Het leerwerktraject is een volwaardige leerroute met als doel diplomering in het vmbo en – in het verlengde daarvan – het behalen van een startkwalificatie.
De leerling krijgt in principe onderwijs in het vak Nederlands en het beroepsgerichte vak. Nederlands en het beroepsgerichte vak zijn ook de examenvakken. Het staat de school vrij om meer vakken aan te bieden. Op het BC Broekhin zullen ook de vakken Engels, wiskunde en maatschappijleer op maat en naar behoefte worden aangeboden. De leerlingen behalen een diploma basisberoepsgerichte leerweg met de aantekening leerwerktraject. Dit diploma geeft toegang tot een mbo-niveau 1 of 2.

In de praktijk ziet de procedure er als volgt uit:
– De docentenvergadering signaleert leerlingen die gebaat zijn bij een meer praktisch gericht traject.
– De aanvang kan op zijn vroegst starten in het 3e leerjaar en kan doorlopen tot en met leerjaar 4. Het is echter ook mogelijk dat het leerwerktraject alleen in leerjaar 4 wordt uitgevoerd
– Er volgt een toetsing of dit de meest passende leerroute is voor de leerling.
– Na de toetsing volgt een beslissing op basis van het complete dossier.
– Indien de leerling ge├»ndiceerd is, wordt een passende stageplek gezocht.
– Alvorens de leerling in het leerwerktraject start, is samen met leerling, ouders en mentor vastgelegd wat het leerwerktraject voor de leerling moet opleveren.
– Gezamenlijk worden de doelen besproken die moeten worden behaald en in welke tijdsperiode, om het eindresultaat te kunnen bereiken.
– Vervolgens wordt er een stageovereenkomst opgesteld.
– De leerling stelt in overleg met de mentor een stageprogramma samen.
– Periodiek worden in het werkoverleg met mentor of stagedocent de opdrachten vastgelegd die moeten worden uitgevoerd.
– De stage moet met een voldoende worden afgesloten.

Uitgangspunten:

In het leerwerktraject wordt uitgegaan van de competenties, leerstijl en motivatie van de leerling. Iedere leerling is anders en op deze verschillen wordt ingespeeld. In het leerwerktraject wordt vraaggericht gewerkt. Samen met ouders en leerling wordt het perspectief vastgelegd.

Samen met de leerling en de ouders wordt bepaald in welke sector de leerling het leerwerktraject wil afronden. In samenspraak met de mentor wordt een stageprogramma opgesteld.

De leerling blijft deel uit maken van een reguliere groep en wordt gelijktijdig en op hetzelfde niveau geïnformeerd over exameneisen, toetsing en overhoringen.