Leerlingenstatuut BC Broekhin Jenaplan Swalmen en Reuver

A. Algemeen.
Betekenis
Artikel 1
Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van leerlingen.

Begrippen
Artikel 2
In dit statuut wordt bedoeld met:
De school: BC Broekhin, locatie Swalmen en Reuver;
Leerlingen: alle leerlingen, die op school staan ingeschreven;
Ouders: ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen;
Personeelsleden: al degenen, die op arbeidsover­eenkomst aan de school zijn verbonden, stagiaires en vrijwilligers;
Docenten: de aan de school verbonden leraren en andere personeelsleden met een lesgevende taak;                           
Schoolleiding: Locatiedirectie en coördinatoren;

Bevoegd gezag: College van bestuur van de Stichting Onderwijs voor Midden Limburg;
Leerlingenraad: het vertegenwoordigend orgaan van leerlingen binnen de school;
Medezeggenschapsraad: het vertegenwoordigend orgaan van de school, als bedoeld in artikel 3 van de Wet medezeg­genschap onderwijs;
Mentor: docent, aangewezen om een leerling of groep leerlingen gedu­rende het schooljaar te begeleiden;
Geschillen/klachtencommissie: orgaan, dat klachten aangaande vermeend onjuiste of onzorgvuldige toepassing van het leer­lingenstatuut in behandeling kan nemen en hierover een drin­gende aanbeveling aan de locatiedirectie doet;­
Inspecteur: de inspecteur van het voortgezet onder­wijs.

Procedure
Artikel 3   
Het leerlingenstatuut wordt vastgesteld, resp. ge­wijzigd door de locatiedirectie, die gemandateerd is door het bevoegd gezag.
Het voorstel daartoe behoeft de instemming van de medezeggenschapsraad. De leerlingenraad geeft voordien advies aan de medezeggenschapsraad. Het leerlingenstatuut kan tussentijds worden gewijzigd op voorstel van de medezeggenschapsraad, de leer­lingenraad of de school­leiding.

Geldigheidsduur
Artikel 4   
Het leerlingenstatuut wordt voor de eerste keer voor een periode van 2 jaar en vervolgens voor een periode van tenminste 4 jaar, al dan niet gewij­zigd, vastgesteld.

Toepassing
Artikel 5   
Het leerlingenstatuut is van toepassing op de leer­lingen, de personeelsleden en het bevoegd gezag, onverminderd hetgeen geldt bij of krachtens de wet of de met het personeel gesloten arbeids­overeenkomst.

Publicatie
Artikel 6   
De tekst van het leerlingenstatuut en elke wijzi­ging daarvan wordt aan nieuwe leerlingen uitgereikt. De tekst wordt voorts gepubliceerd op de website van de school.

B. Rechten van leerlingen:
Artikel 7   
De leerling heeft recht op een onderwijs- en vor­mingsprogramma .
In de examenklassen (ook voor leerlingen van leerjaar drie, PTA3) krijgen de Leerlingen vanaf 1 oktober inzage in het plan van toetsing en afsluiting en in het examenreglement. Via de website zijn deze documenten te downloaden

Artikel 8   
De school biedt de leerling alle beschikbare en/of voor hem belangrijke informatie over het schoolpro­gramma. Dit geldt in bijzondere mate voor de be­staande keuzemogelijkheden. De leerling heeft recht op ondersteuning bij de pakketkeuze, alsmede bij de ori?ntatie op de keuze van studie en beroep.

Artikel 9   
Binnen de school wordt er naar gestreefd, dat de medewerkers van de school openstaan voor de school­studie en persoonlijke problemen van leerlingen. Mentor en team spelen hierbij een belangrijke rol.
De leerling heeft recht op per­soonlijke begeleiding bij z’n persoonlijke ontwikkeling.
In onderling overleg tussen de leerling (ouders) en de medewerker wordt afgesproken, welke gegevens als vertrouwelijk behandeld zullen worden.

Artikel 10
Wanneer een leerling niet voldoet of kan voldoen aan wat van hem wordt verwacht met betrekking tot werk en gedrag binnen de school, wordt dit, ter informatie van de ouders genoteerd op de signaleringskaart en heeft hij het recht zich te wenden tot degenen, die belast zijn met de begelei­ding (mentor, leerlingbegeleider). Eventuele extra begeleidingsactivi­teiten worden in overleg met betrokkenen, ouders en begeleidingsfunctionarissen vastgesteld.

Artikel 11
De school biedt de leerlingen gelegenheid tot het in school ontwikkelen van vrijetijdsactiviteiten op het gebied van onderlinge ontmoeting, sport en spel, recreatie en cultuur, voor zover daartoe de mogelijkheid bestaat.

Artikel 12
De leerlingen hebben het recht om uit hun midden twee vertegenwoordigers te kiezen voor de MR.

Artikel 13
Omschrijving van proefwerken en schriftelijke over­horingen:
Proefwerk: Het schriftelijk toetsen van een groter, afgerond stofgedeelte.
Schriftelijke overhoring:
Het schriftelijk toetsen van opgegeven huiswerk.
De overhoring mag, te beginnen in leerjaar 2, óók onverwacht gegeven worden. Proefwerken mogen niet gegeven worden in plaats van schriftelijke overhoringen.

Artikel 14
De datum en de stof voor een proefwerk dienen ten minste een week van te voren opgegeven te worden.
De stof moet uiterlijk 3 dagen voor de datum van het proefwerk behandeld zijn.

Artikel 15
De leerling heeft recht op een dusdanig aantal  proef­werken en/of toetsen en schriftelijke overho­ringen, dat op grond van behaalde resultaten een re(e­)ël(e) waardering/rapportcijfer kan worden vastgesteld. Minimaal is dit één proefwerk en een beoordeling of een aantal beoordelingen gelijkwaar­dig aan een proefwerk per periode. Als schriftelijk werk niet meetelt, wordt dit bij teruggave meege­deeld met de reden(en).

Artikel 16
Er worden niet meer dan twee proefwer­ken per dag gegeven. Aan een leerling, die proef­werken dient in te halen, kan niet meer dan één extra pro­efwerk per dag worden opgedragen. In bij­zondere gevallen kan een regeling getroffen worden in overleg met de mentor en/of schoolleiding.

Artikel 17
Gemaakte proefwerken en overhoringen worden bespro­ken met betrekking tot gemaakte fouten en beoorde­ling. Ten aanzien van luistertoetsen en teksten worden fouten en normering meegedeeld.

Artikel 18
Als twee opeenvolgende proefwerken en/of overhorin­gen verband met elkaar houden, dient het voorgaande proefwerk en/of schriftelijke overhoring te zijn besproken voordat het volgende wordt afgenomen.

Artikel 19
De proefwerken en schriftelijke overhoringen moeten binnen 5 schooldagen nagekeken zijn, tenzij anders geregeld (examens).

Artikel 20
Een leerling heeft het recht van inzage in gemaakte proefwerken en schriftelijke overhoringen.

Artikel 21
Parallelklassen moeten vergelijkba­re proefwerken en normering krijgen.

Artikel 22
Toetsopgaven dienen duidelijk leesbaar en/of ver­staanbaar te zijn.

Artikel 23
Indien er fouten voorkomen in opgaven of delen er­van, wordt de beoordeling van de betreffende opgave door de docent aangepast.

Artikel 24
Als een leerling enige tijd afwezig is geweest, kan hij bij terugkomst op school, desgewenst bij de mentor, in samenspraak met de vakdocent, hulp krij­gen bij het opstellen van een plan voor het inhalen van de opgelopen achterstand.

Artikel 25
Voor gewone en inhaal- en herkansingsproefwerken dient een geschikte ruimte beschikbaar te zijn.

Artikel 26
Voor examens moeten gepaste en rustige ruimten beschik­baar gesteld worden.

Artikel 27
Over de wijze van vaststelling van de waarderingen (klas 1 en 2) en rapportcijfers (klas 3 en 4) dient de leerling aan het begin van het schooljaar per vak te worden geïnformeerd.

Artikel 28
Er wordt naar gestreefd dat in de onder- en boven­bouw zoveel mogelijk continuiteit bestaat met be­trekking tot het toedelen van klassen en/of leer­lingen aan docenten.

Artikel 29
De leerling heeft recht op voorlichting en begelei­ding bij het overstappen naar een andere afdeling binnen de school.

Artikel 30
Met betrekking tot de leerstof mogen de leerlingen in de lessituatie uitkomen voor hun eigen mening, doch dienen discussies daarover uit te stellen tot een nader tijdstip, als de docent daarom vraagt.         

Artikel 31
Wanneer een leerling een opmerking van een docent als beledigend ervaart, heeft hij het recht op be­middeling door mentor of schoolleiding.

Artikel 32
De leerlingen hebben recht op een aanplakruimte voor affiches en mededelingen en dergelijke op één of meer daartoe aangewezen plaatsen.
De leerlingen hebben recht op het uitgeven van een schoolkrant. De schoolleiding heeft het recht, met op­gave van redenen, een uitgave of een deel ervan te verbieden indien de uitgave strijdig is met de be­langen van de school.

Artikel 33
De leerlingen hebben recht op de beschikbaarstel­ling van vergaderruimte in overleg met de school­leiding.

Artikel 34
Een leerling kan alleen de klas uitgestuurd worden, als hij de gang van zaken in de klas zodanig stoort dat naar de mening van de docent het lesgeven aan de klas daardoor ernstig wordt belemmerd.

Artikel 35
Als een leraar 5 minuten na aanvang van de les nog niet aanwezig is, gaat een leerling naar een lid van de schoolleiding. Er wordt dan bepaald wat er moet gebeuren. In prin­cipe worden alle lessen waargenomen.

Artikel 36
Voor de eerste dag na de herfst-, kerst-, voorjaars- en meivakantie behoeven de leerlingen geen huiswerk te maken. Dit geldt niet voor vierde jaars leerlingen.

Artikel 37
Aan elke leerling wordt bij toelating tot de school een leerlingenstatuut uitgedeeld.
Van wijzigingen worden leerlingen in kennis gesteld. Via de website van de school wordt hierover gecommuniceerd.

Artikel 38
In gevallen, waarin het leerlingenstatuut niet voor­ziet met betrekking tot de rechten van leerlin­gen, beslist de directeur. In voorkomende gevallen is beroep ­bij de geschillen- en klachtencommissie (art. 48) mogelijk.

C. Plichten van leerlingen:
Artikel 39
Van de leerlingen wordt verwacht dat zij in hun gedrag en uitlatingen respect tonen ten aanzien van de uitgangspunten van de school.
De leerling dient de leef- en werkregels die ver­meld staan op de communicatiekaart en in de schoolgids na te leven. Het gaat hier over regels over gebruik van GSM, het dragen van petjes, het eten in de lokalen etc.

Artikel 40
De leerling neemt deel aan al de lessen die voor hem bestemd zijn. Ook is hij verplicht het huiswerk voor die lessen te maken.

Artikel 41
Als een leerling één of meerdere lessen om een gel­dige reden niet kan volgen, dan delen de ouders dit voor­af schriftelijk mede aan de schoolleiding.

Artikel 42
Bij ziekte van de leerling wordt de school vóór 08.30 uur telefonisch op de hoogte gesteld. Als de ziekte na een weekeinde voortduurt doen de ouders een vervolgmelding.

Artikel 43
De leerling dient mee te werken aan een goede leer- en werksfeer in de school. Hij dient zich te houden aan afspraken, die betrekking hebben op het samen functioneren in de school.

Artikel 44
Als een leerling de les uitgestuurd wordt, meldt deze zich aan de balie.
Hier vindt administratieve afhandeling plaats. Bij de balie wordt de leerling naar de leerlingenbegeleider verwezen waar verdere bespreking van de verwijdering uit de les plaats vindt. Al naar gelang de omstandigheden worden de ge?igen­de maatregelen genomen. Wordt een leerling herhaal­delijk in hetzelfde cursusjaar eruit gestuurd en vindt na extra begeleiding geen verbetering plaats, dan kan een leerling geschorst worden. Na bespre­king met leerling, ouders en betrokken medewerkers kan de directie dan beslissen of de schorsing wordt opgeheven of omgezet in een defini­tieve verwijdering. Een schorsing of verwijdering wordt bekrachtigd door de centrale directie.

Artikel 45
Veilig en gezond      
De leerling heeft recht op bescherming van zijn/­haar gezondheid en veiligheid en is dientengevolge verplicht daarmee zelf ook rekening te houden, door zich onder meer aan de veiligheidsvoorschriften te houden.
De school zet zich in om de doelstellingen die bij een ‘gezonde school’ horen te realiseren (roken, alcohol, gokken, drugs). Voor de lessen in de afdeling, met name techniek en LO gelden extra veiligheidsregels die met de leerling besproken worden. De leerlingen moeten deze regels opvolgen.
In geval van nood (brand e.d.) wordt er gehandeld volgens de aangeplakte instructies en de aanwijzingen van personeel met name de bedrijfshulpverleners.

Artikel 46
Als een leerling te laat voor de les is, moet hij zich melden bij de balie en een “te-laat-brief­je” meenemen. Dit briefje levert de leerling in bij de docent.
Als de leerling 3x te laat komt (zonder geldige reden) worden er passende maatregelen genomen.
Komt de leerling vaker dan drie keer in een school­jaar te laat, dan kan de leerling doorverwezen worden naar de leerlingenbegeleider. Deze zal be­oordelen of er andere maatregelen nodig zijn.

D. Klachtenregeling
Artikel 47
De school kent een klachtenregeling, zodat leerlingen en hun ouders, maar ook alle personeelsleden weten welke stappen moeten worden gezet bij het indienen van een klacht. De tekst van de Stichtingsbrede klachtenregeling is verkrijgbaar bij de schooladministratie. In principe worden de klachten opgelost op het niveau waarop ze zich hebben voorgedaan. Voor de behandeling van klachten op schoolniveau is een Bemiddelings-assistentie-team (BAT) ingesteld. In dit team hebben zitting: een lid van de schoolleiding, de contactpersoon en de vertrouwenspersoon. In het examenreglement is een beroepsprocedure opgenomen voor klachten betreffende de examens. Als een klacht niet op schoolniveau kan of mag worden afgehandeld wordt de klacht doorgeleid naar de bovenschoolse klachtencommissie: de Stichting Geschillencommissie Onderwijs, Postbus 185, 3440 AD Woerden

E. Registratie en beheer leerlingeninformatie en privacy
Artikel 48
1. Basisinformatie t.b.v. de administratieve be­geleiding.
Deze wordt verkregen via het aanmeldingsformu­lier en opgeslagen in een geautomatiseerd beschermd gegevensbestand.

2. Papieren documenten t.b.v. de dagelijkse gang van zaken.
Deze informatie wordt verkregen via de school van herkomst, CITO-toetsgegevens, rapporta­ges, examengegevens, absentiegegevens en even­tuele verdere correspondentie.
Van de onder 1 en 2 genoemde informatie worden slechts die gegevens bewaard die gebruikt kun­nen worden in het geval van schoolloopbaanre­constructie van de betreffende leerling. De examengegevens worden bewaard volgens de wet­telijke bepalingen.
Alle andere onder 1 en 2 genoemde informatie wordt vernietigd zodra de leerling de school verlaten heeft.

3. Specifieke informatie ten behoeve van de be­geleiding van de leerling.
Deze, vertrouwelijke gegevens, zijn be­perkt toegankelijk en staan onder beheer van de begeleidingscommissie, in het bijzonder van de aan de school verbonden orthopedagoog. Deze informatie wordt tot 5 jaar na schoolverlating bewaard en dan vernietigd.

4. Diagnostische informatie en werkaantekeningen t.b.v. interventies van de orthopedagoog.
Deze gegevens zijn geheel vertrouwelijk en alleen toegankelijk voor de orthopedagoog. Ze worden maximaal één jaar na aanleggen ervan bewaard en daarna vernietigd.
De school kent een privacyreglement met betrekking tot verwerking van gegevens van leerlingen. Dit reglement wordt gepubliceerd op de website van de school.

F. Verstrekken van informatie.
Artikel 49
Voor de onder punt 1 en 2 van artikel 49 genoemde informatie geldt, dat zij aan eenieder verstrekt kan worden die op de school werkzaam is.
Voor de onder punt 3 van artikel 49 genoemde infor­matie geldt dat zij door de begeleidingcommissie ver­trouwelijk verstrekt kan worden aan eenieder die, naar de mening van de commissie, deze informatie nodig heeft voor een optimale begeleiding van de leerling in bepaalde situaties.
Voor de onder punt 4 van artikel 49 genoemde infor­matie geldt, dat zij door de orthopedagoog vertrou­welijk verstrekt kan worden aan eenieder die naar de mening van de orthopedagoog deze informatie of een deel ervan nodig heeft om de leerling optimaal te begeleiden.
De school heeft zich verplicht om in het kader van de Convenant Veilige School wetsovertredingen of misdrijven die zich in en om de school voordoen altijd bij de politie te melden of aangifte te doen.

Artikel 50
Leerlingen en ouders hebben het recht tot inzage in de op hen betrekking hebbende informatie.

G. Ongewenste intimiteiten, seksuele intimidatie en veiligheid op internet.
Artikel 51
Een leerling die zich gekwetst voelt door agressie of geweld of door ongewenste intimiteit of seksuele intimidatie van de kant van een medeleerling of personeelslid, kan zich wenden tot de mentor, de schoolleiding, de vertrouwenspersoon in de school. De naam van de vertrouwenspersoon is vermeld in de schoolgids.

SOML scholen hebben een internetprotocol. Leerlingen die gebruik willen maken van de faciliteiten van het schoolnetwerk en de elektronische leeromgeving It’s Learning dienen dit protocol na te volgen. In het protocol staat de nu volgende passage die in dit statuut wordt vermeld:

Het is niet toegestaan om:
bewust pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend materiaal te bekijken, te downloaden of te verspreiden;
zich tot niet openbare bronnen op het internet toegang te verschaffen (inbreken/hacken)
bewust informatie waartoe men via elektronische informatie- en communicatiemiddelen toegang heeft verkregen zonder toestemming te veranderen of te vernietigen;
bestanden te downloaden die geen verband houden met studie en/of werk;
software en applicaties te downloaden zonder voorafgaande toestemming van de beheerder;
niet-educatieve spelletjes te spelen;
anoniem of onder een andere naam via elektronische informatie- en communicatiemiddelen te communiceren;
op dreigende, beledigende, seksueel getinte, racistische dan wel discriminerende manier via elektronische informatie- en communicatiemiddelen te communiceren;
kettingmailberichten te verzenden of door te sturen;
iemand lastig te vallen.
foto’s, video’s of ander materiaal van op school werkzame personen of leerlingen te maken zonder voorafgaande toestemming van betrokkene of diens wettelijke vertegenwoordiger en deze te verspreiden via internet.

H. Privacy en kluisjes.
Artikel 52
De school respecteert de privacy van door de leerling gehuurde kluisjes. Bij vermoedens dat er zich in de kluisjes drugs en/of zaken die door diefstal of heling zijn verkregen, aanwezig zijn, is het de directie toegestaan een kluisje ongevraagd te openen.