In Swalmen en Reuver hanteren we andere groeperingsvormen dan die tot nu toe gebruikelijk zijn in het voortgezet onderwijs. Een korte toelichting.

Stamgroep: heterogene* groepen van eerste- en tweedejaars bij elkaar voor de vakken verzorging, techniek, aardrijkskunde, geschiedenis, muziek, tekenen, handvaardigheid, lichamelijke oefening, maatschappijleer. Een stamgroep is eveneens een groep derde- of vierdejaarsleerlingen, die werkzaam zijn in eenzelfde sector, maar die voor de AVO-vakken in meestal verschillende niveaugroepen zitten. Op de sociaal-emotionele onderwijsdoelen wordt hier meer nadruk gelegd dan op de leervakken.

Basisgroep: voor een aantal basisvormingsvakken starten de eerstejaarsleerlingen in basisgroepen.

Niveaugroep: vanaf leerjaar twee worden zo homogeen** mogelijke groepen geformeerd voor diezelfde zogenaamde cursusvakken.

Remediale hulp: voor de basisvormingsvakken waarbij op basis van onderzoek, diagnose of aantoonbare significante achterstand, extra leerhulp aan de leerlingen wordt aangeboden in een kleine groep of individueel, al dan niet met aangepaste leerstof. De duur van de ondersteuning wordt door de RT’er bepaald.

Keuzegroepen: heterogene groepen voor zelfgekozen vakken op basis van belangstelling.

Mentorgroepen: sociaal-emotionele (groeps-)ontwikkeling met de mentor als spil. Behalve de basisgroepen die een eigen mentor hebben, zijn de mentorgroepen heterogeen.


* heterogeen betekent dat leerlingen met verschillende leeftijden en verschillen in aanleg bij elkaar zitten.

** homogeen betekent dat leerlingen bij elkaar zitten in een groep van ongeveer dezelfde leeftijd en capaciteiten of niveau.