Het kernbegrip in de school is de “pedagogische situatie”. Het menselijke bestaan is een in de wereld zijn samen met anderen. leder mens gaat relaties aan met de wereld om zich heen. De mens heeft invloed op deze relaties door het maken van keuzes. Hierdoor ontstaat een geestelijke groei die uiteindelijk moet leiden tot zelfverantwoordelijke zelfbepaling. Deze visie is in de structuur van onze school herkenbaar aan het doorbreken van het jaarklassensysteem in de vorm van stam- en basisgroepen, de leerling bepaalt zijn eigen keuzevakken en tempo- en leerstofdifferentiatie is mogelijk. Het scheppen van een veilig schoolklimaat en aandacht en zorg voor de individuele leerling lopen als een rode draad door de school, vanuit het streven naar optimale ontplooiingskansen voor elke leerling, waarbij de aandacht zich nadrukkelijk richt op het verder vormen van de individuele talenten van de leerling.

Een goede begeleiding is daarbij noodzakelijk. Leerlingbegeleiding is een zaak van iedereen binnen de school. De school streeft naar een doorlopend ontwikkelingsproces voor de aan haar toevertrouwde leerlingen. Daarbij zal het onderwijs zich naast de verstandelijke ontwikkeling ook richten op de emotionele ontwikkeling en op het verwerven van noodzakelijke kennis van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. Waar nodig zullen belemmerende factoren moeten worden weggenomen.