Op scholen is steeds meer aandacht voor het welzijn van medewerkers en de aan hen toevertrouwde leerlingen.

Ook onze school kent een z.g. schoolgezondheidsbeleid. Onder dat beleid wordt verstaan: “Het systematisch ondernemen van activiteiten ter bevordering van de gezondheid van leerlingen, onderwijsgevenden, onderwijsondersteunend personeel en schoolleiding”.

Het z.g. arbobeleidsplan, dat door de school is opgesteld, past in dit schoolgezondheidsbeleid. Daarnaast profileert onze school zich met name op het specifieke terrein van genotmiddelen met een schoolgezondheidsbeleid. Dit beleid richt zich op de volgende samenhangende activiteiten:

1 lesgeven;
2 signaleren en begeleiden;
3 reglementeren;
4 ouderparticipatie.

De punten 3 en voor een deel punt 2 worden nader in dit document uitgewerkt.

Op onze school wordt aan dit beleid o.a. vorm gegeven door het project “De Gezonde School en Genotmiddelen” (in samenwerking met de GGD en het CAD in Noord- en Midden-Limburg. Hiermee wil de school een klimaat scheppen, waarin ze haar belangrijkste functie – het geven van onderwijs – zo goed mogelijk kan uitvoeren. Ook de basisvorming geeft aanleiding tot extra aandacht voor gezond gedrag: in de kerndoelen van de vakken biologie en verzorging komt dit expliciet tot uiting.

Tevens biedt onze schooldoelstelling voldoende aanknopingspunten voor een ‘gezondheidsbeleid’. Hierin neemt de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD een belangrijke plaats in.