B.C. Broekhin - ziekte/verlof/verzuim

Hoe om te gaan met een verlofaanvraag en geoorloofd en ongeoorloofd schoolverzuim.

Als leerlingen ziek zijn……

-          Ziekteverzuim wordt telefonisch gemeld door de ouders/verzorgers vóór 8.30 uur bij de receptie (Swalmen 0475-502137 of Reuver 077-4741802). Bij geen gehoor in Reuver verzoeken wij u altijd naar de locatie Swalmen te bellen.

-          Bij ziekte tijdens schooltijd meldt de leerling zich bij de receptie. Wanneer uw kind tijdens schooltijden ziek wordt en naar huis wil, wordt er contact gezocht met een van de ouders/verzorgers. Dan wordt afgesproken of uw kind zelf naar huis gaat of wordt opgehaald.

-          Indien uw zoon/dochter langdurig, frequent of steeds bij eenzelfde gebeurtenis verzuimt wegens ziekte, dan nemen we contact met u op. Als het nodig is, melden wij dit verzuim bij de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Limburg-Noord en de leerplichtambtenaar. Wij stellen u hiervan op de hoogte.

Indien de leerling afwezig is zonder reden, worden de ouders/verzorgers hiervan op de hoogte gesteld.

In geval van verlof:

-          Verlof voor het bezoek aan huisarts, tandarts, orthodontist of medisch specialist wordt in de regel, op schriftelijk of telefonisch verzoek van de ouders, verleend door de receptie.

-          Bijzonder verlof aan leerlingen wordt, op schriftelijk verzoek van ouders, verleend door de teamleider (via de receptie). Vroegtijdig of verlengd vakantieverlof wordt niet verleend.

In geval van verzuim:

-          Te laat; we registreren alle leerlingen die te laat komen. Deze registratie vindt plaats door de pedagogisch medewerker en/of receptie.

-          Het te laat komen tussen de lessen door wordt door de docent geregistreerd en de leerling dient een 'te-laat-briefje' te halen bij de receptie. Gevolg bij het te laat komen: een lesuur na schooltijd terugkomen.

De leerlingen zijn verplicht om alle lessen te volgen, zoals die in de lesrooster zijn vastgesteld. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om hier op toe te zien. Ouders kunnen de aanwezigheid van leerlingen volgen via Magister.

Volgens artikel 16 van de leerplichtwet moet de school worden geïnformeerd over de reden van verzuim. De school brengt de ouders op de hoogte van onwettig verzuim van hun kinderen. Ook is de schoolleiding verplicht om onwettig verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar.